logo


Op 1 januari 2017 is de VAZA overgegaan in de Juniorafdeling van de NVZA (Jong NVZA). Hiermee is de samenwerking van de jonge apothekers in het ziekenhuis met de wetenschappelijke vereniging verder geïntensiveerd. Kijk voor meer informatie op: http://nvza.nl/jong-nvza/

 

Zie de NVZA agenda voor de komende activiteiten

 

 


Welkom bij de VAZA, de Vereniging van Apothekers in opleiding tot Ziekenhuisapotheker! Wij willen jou als startende apotheker in een ziekenhuis graag wegwijs maken in de ziekenhuisfarmacie. Op deze site geven we je meer informatie over de VAZA, wat de VAZA voor jou kan betekenen, maar ook wat jij voor de VAZA kan betekenen.

 

Geschiedenis

Begin jaren negentig van de vorige eeuw heeft een groep ziekenhuisapothekers in opleiding het idee opgevat om structureel informatie uit te wisselen met collegae. Hieruit is in 2001 de VAZA als officiële vereniging ontstaan. Inmiddels heeft de VAZA zich ontwikkeld tot een professionele vereniging met meer dan 150 leden en een zevenkoppig bestuur.

 

vaza10jrMissie
De VAZA is een vereniging van en voor ziekenhuisapothekers in opleiding en andere jonge apothekers werkzaam in de ziekenhuisfarmacie. De VAZA streeft naar een kwalitatief hoogstaande opleiding en naar een goede toekomst voor de jonge ziekenhuisapothekers en hun professie.

 

Beleid

Om onze missie invulling te geven is de VAZA vertegenwoordigd in vrijwel ieder orgaan binnen de NVZA en KNMP dat beslissingen neemt over onze opleiding of waar nagedacht wordt over de toekomst van ons vak. Tevens is er frequent overleg met de besturen van de NVZA en KNMP en onderhouden we nauwe contacten met andere (jonge) zorgverleners. Daarnaast organiseert de VAZA interessante bijeenkomsten voor leden (zoals de VAZA-visiedag waarin wordt nagedacht over de toekomst van de ziekenhuisfarmacie), symposia en cursussen voor inhoudelijke verdieping en gezelligheidsactiviteiten om te zorgen voor een netwerk van jonge apothekers werkzaam in het ziekenhuis.

 

Vertegenwoordiging van VAZA-leden in commissies
De verschillende VAZA bestuursleden vertegenwoordigen de ziekenhuisapothekers in opleiding in commissies van de NVZA en de KNMP die verband hebben met de opleiding. Onder Bestuur staat precies wie in welke commissie zit. Als je vragen hebt over één van deze commissies of over onderwerpen binnen deze commissies, dan kan je altijd contact opnemen met één van de bestuursleden. Tijdens onze Algemene Ledenvergaderingen houden we je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze commissies.

VAZA-commissies
Onze eigen Activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van sociale activiteiten door het hele jaar. Ook zijn enkele leden van de activiteitencommissie verantwoordelijk voor de communicatie van de activiteiten via de website en de facebookpagina en het onderhoud hiervan. Daarnaast hebben wij een Smoelenboekcommissie die ieder jaar een mooi jaarboekje maakt voor de vereniging. 

Activiteiten
De VAZA organiseert verschillende activiteiten door het jaar heen. Hierbij gaat het om vakinhoudelijke activiteiten ter aanvulling op het vaste cursusprogramma van de opleiding, Algemene Leden Vergaderingen, de VAZA-visiedag (waarbij met zoveel mogelijk leden wordt nagedacht over verschillende aspecten rondom de opleiding en de toekomst van ons vak) en gezellige activiteiten (bijv. de nieuwe leden activiteit). Zie ook de VAZA agenda voor een overzicht van de aankomende activiteiten.

  1. /ufc/thumb/vaza_sites/4f7ff5848700cd9472c44001fb1c6113/200/200/
  2. /ufc/thumb/vaza_sites/a61117c61e8762d5187ca4f9bbe84ccc/200/200/
  3. /ufc/thumb/vaza_sites/dd501056157ec1aa6ab3713bb9cc898f/200/200/
  4. /ufc/thumb/vaza_sites/5646634e46913d3d7faf5e675d5be819/200/200/
  5. /ufc/thumb/vaza_sites/efe812ff1ae803b5b2bf7904e994f549/200/200/
  6. /ufc/thumb/vaza_sites/5180083837bf649133af8fd7ae17de72/200/200/
  7. /ufc/thumb/vaza_sites/e31aa5e47299e6c0ce807686369151cf/200/200/


Opleiding / project
Als startende apotheker in een ziekenhuis wordt vaak de functie van projectapotheker vervuld. Een projectapotheker wordt voor een tijdelijk project aangenomen, waarbij de projecten sterk kunnen variëren qua inhoud en tijdsduur. Nevenactiviteiten op het gebied van de dagelijkse gang van zaken in de apotheek, kunnen eveneens tot de werkzaamheden behoren. Het uitvoeren van een project is een goede manier om ervaring op te doen in de ziekenhuisfarmacie. In Nederland zijn momenteel ca. 100 opleidingsplaatsen voor ziekenhuisapothekers. Voor een volledige beschrijving van de opleiding wordt verwezen naar Opleiding.

 

'Als ziekenhuisapotheker in opleiding leer ik hoe ik de patiënten in het ziekenhuis kan helpen aan optimale medicatie. Door bijvoorbeeld te overleggen met de artsen en verpleging zorg ik ervoor dat het juiste geneesmiddel, in de juiste dosering, op het juiste moment, in de juiste vorm aan de juiste patiënt toegediend wordt.'

 

BIG-register
Als werkzame apotheker is het noodzakelijk ingeschreven te staan in het BIG-register. Alleen personen die in het BIG-register staan ingeschreven, mogen de door de wet beschermde titel van apotheker voeren. Vlak voor het afstuderen aan de universiteit ontvang je een kaart waarmee een registratieformulier kan worden aangevraagd. Het specialisme ziekenhuisapotheker is tevens een beschermde titel en mag je alleen voeren nadat je de opleiding tot ziekenhuisapotheker met goed gevolg hebt doorlopen. Deze aantekening wordt na de opleiding automatisch aan je BIG-registratie toegevoegd.
 
Arbeidsvoorwaarden
Als projectapotheker of apotheker in opleiding tot ziekenhuisapotheker ben je in dienst van het ziekenhuis en val je onder de CAO-ziekenhuizen / CAO academische ziekenhuizen. Een exemplaar van de CAO is te verkrijgen via de afdeling Personeelszaken van het ziekenhuis.

 

Een kijkje in de werkzaamheden van de ziekenhuisapotheker
In 2014 is door Mathieu Tjoeng, ziekenhuisapotheker, een filmpje gemaakt met de titel ‘Re-engineering hospital pharmacy’ waarin een goed beeld wordt gegeven van het werk van de ziekenhuisapotheker en de ontwikkelingen in ons mooie vak.

 


Achtergrond
Met ingang van december 1998 is ziekenhuisfarmacie officieel erkend als specialisme en als zodanig opgenomen in de wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG). In 2001 de Werkgroep Eindtermen Leerdoelen Opleiding Ziekenhuisapotheker (ELOZ) opgericht door de NVZA. Deze werkgroep kreeg als opdracht mee invulling te geven aan een nieuwe opleiding. Het doel van de Werkgroep ELOZ was het vaststellen van de eindtermen en leerdoelen van de opleiding tot ziekenhuisapotheker. Middels het opstellen van deze leerdoelen en eindtermen is de opleiding eenduidiger gemaakt en zorgt voor een betere aansluiting tussen universiteit en opleiding en tussen opleiding en uiteindelijke werkzaamheden van de ziekenhuisapotheker. De kaders van deze nieuwe opleiding zijn vastgesteld door het Centraal College. De invulling van de nieuwe opleiding is afgerond in 2003.
In 2007 is het opleidingscurriculum geëvalueerd en zijn de aanbevelingen verwerkt in het Rapport ELOZ II. ELOZ II is in 2013-2014 opnieuw geëvalueerd, waarna een verdere vernieuwing is doorgevoerd in ELOZ III. Naar verwachting wordt ELOZ III in 2015-2016 ingevoerd in de opleiding tot ziekenhuisapotheker.

 

Opbouw van de opleiding
De opleiding tot ziekenhuisapotheker duurt vier jaar en vindt plaats onder begeleiding van (een) erkende opleider(s) in twee erkende opleidingsinstellingen, waarvan minstens 1 jaar in de tweede instelling.
Het eerste jaar is een oriëntatiejaar. Na deze oriëntatie volgt verbreding en verdieping in het 2e en 3e jaar van de opleiding. Tijdens de opleiding wordt een registratieonderzoek uitgevoerd en de opleiding wordt afgesloten met een verdiepingsfase in het 4e jaar.
 
Naast het werken in een ziekenhuisapotheek worden cursussen gevolgd conform het opleidingsprogramma. In het eerste jaar zijn dit 10 farmacotherapeutische / klinische onderwerpen zoals kindergeneeskunde, infectieziekten en longziekten. In het tweede en derde jaar zijn er nogmaals cursussen over deze onderwerpen met verbreding en verdieping. Daarnaast zijn er in het tweede en derde jaar verschillende beroepsgeoriënteerde cursussen, zoals onderzoek, bereidingen, laboratorium, medicatiebegeleiding en bedrijfsvoering. Alle benodigde documenten en regelingen zijn terug te vinden op de site van de KNMP

 

Erkende opleidingsinstellingen
Jaarlijks wordt door het ministerie van VWS het aantal opleidingsplekken toegekend. Jaarlijks starten ongeveer 25 tot 30 apothekers met de opleiding. Toekenning van de opleidingsplaatsen aan de opleidingsinstellingen vindt jaarlijks plaats op basis van het advies van de Instroomadvies Commissie van de NVZA.
Ziekenhuisapotheken met opleidingsbevoegdheid. 


Joost Masselink (Medisch Spectrum Twente) - voorzitter, lid Concillium

Mw. Jill Boss (Tergooi Ziekenhuizen) - penningmeester, lid Centraal College

Mw. Dr. Nynke Jager (AMC) - secretaris, lid Concilium

Mw. Krista van Steeg (Radboud UMC) - portefeuille Visitatie, lid Visitatie Commissie

Mw. Corine Bethlehem (Rijnstate Ziekenhuis) - portefeuille Specialisme, lid SRC en PUOZ

Dr. Jeroen Hendrikx (Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis) - portefeuille Wetenschap en Onderzoek, lid CWZO

Mw. Anke Kylstra (Máxima Medisch Centrum) - portefeuille Maatschappelijke Zaken

 

VAZA strategie-matrix 2013-2017

 


Apotheker in het ziekenhuis? Word Lid!
http://nvza.nl/word-lid-van-de-nvza/ 

Post voor het Jong NVZA bestuur en haar leden kunt u richten aan de secretaris:

Academisch Medisch Centrum, ziekenhuisapotheek
t.a.v. mevr. N.G.L. Jager
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
E-mail: secretaris@jongnvza.nl